O společnosti Rideways

Hlavní skutečnosti

1. Dbejte na to, abyste měli zapnutý telefon v době vyzvednutí, aby vás bylo možné kontaktovat.

2 Máte zpoždění? Počkáme na vás! Vaše rezervace zahrnuje 15 minut čekání - nebo 45 minut, je-li vaším místem vyzvednutí letiště. Pokud známe údaje o vašem letu, přizpůsobíme váš čas vyzvednutí tak, aby odrážel veškerá zpoždění.

3 Váš potvrzující e-mail byl měl být doručen ihned po rezervaci. Najděte si prosím čas na přečtení a důkladně zkontrolujte všechny podrobnosti.

4 Zajistěte si dostatek času na cestu do vašeho cílového místa. Naše předpokládané časy na cestu nezahrnují dopravní situace a další nepředvídané okolnosti, ani vaše vlastní cestovní požadavky (např. jak dlouho před odletem se potřebujete registrovat na letišti).

5 Pokud se vaše plány změní, můžete vaší cestu zrušit zdarma v rozsahu od 2 (dvou) do 24 (dvaceti čtyř) hodin před plánovaným časem vyzvednutí. Tento čas závisí na poskytovateli dopravních služeb. V průběhu rezervace budete informováni o příslušných zásadách stornování.

6 Přečtete si prosím pozorně pokyny k vyzvednutí. Nejpozději 24 hodin před vaší cestou vám zašleme kontaktní údaje na našeho poskytovatele služeb. Pokud se dostanete do jakýchkoli problémů, stačí se s námi spojit.

7 Před vydáním se na cestu potvrďte své cílové místo řidiči.

8 Ohodnoťte nás - a pomozte nám poskytovat ještě lepší služby.

Proč s námi spolupracovat?

1. Smluvní vztah

1.1 Rideways je obchodní název firmy TravelJigsaw Limited, která je společností s ručením omezeným registrovaná na území Anglie a Walesu (IČO: 5179829), jejíž adresa sídla je 100 New Bridge Street, London, EC4V 6JA (‚my‘, ‚Rideways‘).

1.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky (‚Podmínky‘) společně s vaší rezervací provedenou v souladu s Podmínkami tvoří smlouvu o poskytování služeb mezi vámi a poskytovatelem dopravních služeb, kterou uzavíráte vy a my jakožto zástupce jednající jménem poskytovatele dopravních služeb. Neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli kroky nebo zanedbání na straně poskytovatele dopravních služeb, které zahrnují zejména, nikoli však pouze jakékoli neposkytnutí služeb nebo jejich zpoždění či jiné negativní ovlivnění cesty způsobené poskytovatele dopravních služeb.

1.3 Tyto Podmínky se vztahují na všechny smlouvy o poskytování našich služeb a nahrazují všechny ostatní všeobecné podmínky.

1.4 Žádná akce provedená společností Rideways nesmí být považována za projev přijetí jakýchkoli jiných podmínek.

1.5. Pokud se rozhodnete pro rezervaci, je důležité porozumět tomu jak, kdy a s kým je smlouva uzavírána. Požadovaný technický postup pro uzavření smlouvy je následující. V rámci nabízení našich služeb na webových stránkách vás zveme k nabízení nákupu našich služeb od poskytovatele dopravních služeb. Tuto nabídku realizujete teprve tehdy, až se pro to rozhodnete klepnutím na položku 'Rezervovat nyní' na naší stránce 'Podrobnosti o platbě'.

Platba 72 hodin po poskytnutí služby — na našem extranetovém portálu zpřístupňujeme fakturaci jízdy formou self-billing. Naše služby jsme vyvinuli tak, aby byly stejně pohodlné pro naše partnery, jako pro naše cestující. Zde je ukázka, jak to funguje:

1.7 Vzhledem k tomu, že naše Podmínky můžeme čas od času měnit, doporučujeme vám navštívit naše webové stránky a seznámit se v případnými změnami Podmínek, které se mohou vztahovat na vás a/nebo na libovolného cestujícího.

1.8 Bez ohledu na ustanovení klauzule 17 podléhá váš nákup služeb a jejich poskytování odpovídajícím zákonům země a/nebo státu, ve kterém se jízda uskutečňuje.

1.9 Podmínky ve vztahují na libovolnou rezervaci, kterou učiníte na webových stránkách nebo jejich prostřednictvím, proto je důležité, abyste znali jejich obsah. Podmínky obsahují důležité výjimky a omezení odpovědnosti.

1.10 Vaše rezervace na webových stránkách je podmíněna vaším souhlasem s Podmínkami. Pokud s kteroukoli jejich částí nesouhlasíte, nemůžete v rezervaci pokračovat. Potvrzením, že si přejete rezervovat služby prostřednictvím webových stránek vyjadřujete, že jste si přečetli Podmínky, že jim rozumíte a souhlasíte s nimi. Pokud některé části zcela nerozumíte nebo máte-li k podmínkám nějaké dotazy, kontaktujte nás, prosím.

1.11 Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat. Pamatujte na to, že jakákoli smlouva zmíněná v Podmínkách, je uzavřená s vámi a veškerá korespondence bude zasílána na adresu, kterou jste uvedli při rezervaci, a to i tehdy, pokud za služby ve skutečnosti platí třetí strana. Z důvodů vyloučení pochybností nebude žádné ustanovení obsažené v Podmínkách zakládat jakékoli výhody či nároky třetích stran s výjimkou poskytovatele dopravních služeb ve smyslu Zákona o smlouvách (práva třetích stran) 1999.

2 Interpretace

Rezervace: znamená rezervaci cesty, která je součástí služeb.

Vy: znamená vy jako osoba, která provedla rezervaci.

Řidič: znamená osobu (nebo osoby) určené poskytovatelem dopravních služeb k řízení vozidla po celou dobu cesty.

Místo odevzdání: znamená místo definované v rezervaci, kam mají cestující dojet.

Místo vyzvednutí: znamená místo, kde se zákazník dohodl na setkání s řidičem a vozidlem.

Čas vyzvednutí: znamená místní čas (s použitím místního času v místě vyzvednutí), na který si zákazník sjednal setkání s řidičem a vozidlem.

Cesta: znamená jízdu mezi místem vyzvednutí a místem odevzdání podle dohody při rezervaci, která bude zahrnovat veškeré další a/nebo upravené jízdy dohodnuté mezi cestujícími a řidičem nebo poskytovatelem dopravních služeb (podle významu).

Cestující: znamená osobu (osoby) realizující cestu (což jste vy a/nebo jakékoli jiné osoby (má-li význam)), ‚cestující‘ pak znamená kteroukoli z nich.

Služby: znamenají přípravu a dodávku vozidla a přepravních služeb s řidičem.

Poskytovatel dopravních služeb: znamená dodavatele vozidla a řidiče pro rezervaci, jejíž detaily vám budou sděleny (a podléhá jakýmkoli změnám, které mohou nastat a o kterých můžete být podle uvážení společnosti Rideways informováni kdykoli před časem vyzvednutí).

Vozidlo: Znamená typ vozidla, který bude použit k realizaci cesty definované v rezervaci.

Jste připraveni být součástí našeho týmu? Zašlete nám e-mail na adresu Suppliers@Rideways.com

3. Naše povinnosti

3.1 Budeme usilovat o to, aby poskytovatel přepravních služeb přidělil vozidlo požadované v rezervaci a potřebné k realizaci cesty, ačkoli nemůžeme zaručit značku a model. Nebude-li to možné, pak vyvineme přiměřené úsilí k získání náhradního vozidla, které odpovídá stejným standardům, jako vozidlo požadované v rezervaci.

3.2 Poskytovateli dopravních služeb sdělíme informace o rezervaci.

3.3. Jakmile obdržíme potvrzení od poskytovatele dopravních služeb, že vaší rezervaci lze vyhovět, zašleme vám potvrzující e-mail a textovou zprávu s podrobnostmi o rezervaci na e-mailovou adresu a telefonní číslo, které jste poskytli při rezervaci a převezmeme platbu za rezervaci.

3.4 Nejpozději 24 hodin před vaším časem vyzvednutí vám na adresu poskytnutou během rezervace zašleme e-mail obsahující kontaktní údaje pro mimořádné situace na poskytovatele dopravních služeb.

4 Vaše povinnosti

4.1 Ačkoli usilujeme o to, aby informace uvedené na těchto webových stránkách byly správné, my ani naše pobočky, dodavatelé nebo zástupci nemůžeme nést za jejich správnost odpovědnost vzhledem vám jakožto objednateli. Obrázky uvedené na našich webových stránkách jsou určeny pouze pro ilustrativní účely. Vyhodnocení správnosti, úplnosti a použitelnosti veškerých informací uvedených na těchto webových stránkách je výhradně vaší odpovědností.

4.2. Musíte zajistit, abyste nám poskytli úplné a přesné informace týkající se požadavků na rezervaci, které zahrnují zejména, nikoli však pouze přesné údaje (s použitím místního času v místě vyzvednutí) času vyzvednutí, místa vyzvednutí, místa odevzdání a má-li význam, pak také číslo letu a časy příjezdu vlaku či trajektů.

4.3 Musíte zkontrolovat, zda jsou vaše rezervačních údaje úplné a přesné.

4.4. Musíte zajistit, aby si cestující při plánování svého času vyzvednutí rezervovali dostatečný čas na dojezd do vašeho/našeho cílového místa se zohledněním možnosti zpoždění vlivem dopravních nehod či blokací, povětrnostních podmínek nebo místních událostí.

4.5 Musíte zajistit, aby cestující byli přítomni v místě vyzvednutí ve stanovený čas vyzvednutí.

4.6 Musíte nám poskytnout platné kontaktní údaje, které nám umožní vás v případě potřeby kontaktovat a sdělit vám informace ohledně vaší rezervace.

4.7 Musíte zajistit, abyste vy a/nebo vaši cestující (podle významu) měli zapnutý telefon s poskytnutým kontaktním číslem v čas vyzvednutí a po dobu jakéhokoli čekání, jak je definováno v ustanoveních 6.3 a 6.4.

4.8 Musíte zajistit, aby všichni cestující mladší 16 let byli doprovázeni odpovědnou dospělou osobou.

4.9 Všichni cestující musejí být způsobilí k jízdě. Řidiči si podle svého přiměřeného uvážení vyhrazují právo odmítnout poskytnout služby jakékoli osobě, která není způsobilá k jízdě nebo se chová nevhodně, je pod vlivem drog či nezletilá nebo tehdy, pokud by přeprava takových cestujících a/nebo zavazadel nutila řidiče k porušování platných dopravních a/nebo silničních bezpečnostních předpisů nebo by mohla poškodit vozidlo. Neneseme žádnou odpovědnost za neuskutečnění jakýchkoli cest, ani za jakoukoli refundaci, náhradu nebo jakékoli jiné náklady, které by za takových okolností mohly náležet vám a/nebo kterýmkoli vašim cestujícím (podle významu).

4.10 Musíte dbát na to, abyste si vybrali vhodnou kategorii vozidla pro vaše potřeby. Při výběr kategorie vozidla musíte zohlednit počet cestujících ve vozidle, velikost požadovaného zavazadlového prostoru a zkontrolovat, zda vozidlo vyhovuje vašim potřebám.

4.11 Odpovídáte za to, aby cestující dodržovali veškerá ustanovení Podmínek v případech, kdy je tím podmíněno dodržování těchto Podmínek vámi. Dále odpovídáte za veškeré kroky a zanedbání na straně cestujících.

5 Cena a platba

5.1 S výjimkou případů, kdy se vy a/nebo kterýkoli cestující dohodne na změnách cesty s poskytovatelem dopravních služeb a/nebo s řidičem zahrnuje cena uvedená na webových stránkách a v rezervaci veškeré mýtné, poplatky z přetížení, daně a spropitné. Veškeré další mýtné, poplatky z přetížení, daně a spropitné vyplývající ze změny cesty musíte uhradit vy nebo cestující, podle významu.

5.2 Po vyzvednutí cestujících řidičem mohou být vám a/nebo cestujícím účtovány příslušné poplatky, pokud v cestě nastanou změny. Takové dodatečné poplatky budou dohodnuty lokálně s řidičem a/nebo s poskytovatelem dopravních služeb a uhrazeny nám nebo řidiči v čase vyzvednutí (způsobem, jakým určíme my, řidič nebo poskytovatel dopravních služeb). Řidič nebo poskytovatel dopravních služeb si vyhrazuje právo zamítnout jakékoli neopodstatněné požadavky na úpravu cesty. My, řidič, ani poskytovatel dopravních služeb neneseme žádnou odpovědnost vůči vám, pokud provedete změny cesty, které nejsou přijatelné pro řidiče a/nebo pro poskytovatele dopravních služeb.

5.3 Jakmile obdržíme vaší rezervaci, provedeme předběžnou autorizaci (dočasné zajištění celé splatné částky za vaší rezervaci, v této fázi však nebudou z vašeho účtu odečteny žádné prostředky).

5.4 Jakmile bude vaše rezervace potvrzena u poskytovatele dopravních služeb, odečteme platbu v plné výši.

6 Vyzvednutí

6.1 Musíte zajistit, aby v době vyzvednutí a stále během čekání, jak je uvedeno v ustanoveních 6.3 a 6.4, měl jeden z cestujících u sebe mobilní telefon (nebo jiný obdobný komunikační prostředek), který je zapnutý a lze s ním navázat spojení na kontaktním čísle poskytnutém během rezervace.

6.2 Je-li místo vyzvednutí obtížně vyhledatelné nebo viditelné ze silnice, musíte řidiči pomoci s nalezením cestujících v místě vyzvednutí poskytnutím přesných údajů. Přídavné informace musejí být uvedeny v poli ‚Poznámky pro řidiče‘ na webových stránkách a obsahovat zejména, nikoli však pouze informace o neznačených cestách, bezpečnostních branách nebo o branách se specifickým vjezdem a výjezdem.

6.3 Je-li místo vyzvednutí na letišti, pak vozidlo s řidičem bude čekat na cestující maximálně 45 minut.

6.4 Je-li místo vyzvednutí kdekoli jinde, než na letišti, pak vozidlo s řidičem bude čekat na cestující maximálně 15 minut.

6.5 Pokud se cestující nebudou moci setkat v řidičem a vozidlem v čas vyzvednutí, je nezbytné, abyste co nejdříve kontaktovali poskytovatele dopravních služeb a požádali jej o změnu času vyzvednutí. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytovatel dopravních služeb si vyhrazuje právo zamítnout jakékoli neopodstatněné úpravy v čase vyzvednutí a/nebo v cestě.

6.6 Není-li poskytovatel dopravních služeb včas informován o jakékoli požadované změně v plánu cestujících, je pravděpodobné, že se vozidlo a řidič nedostaví na místo vyzvednutí po příjezdu cestujících (a poskytovatel dopravních služeb není za žádných okolností povinen s takovými změnami souhlasit).

6.7 My ani poskytovatel dopravních služeb neodpovídáme za neuskutečněné cesty, jsou-li vámi poskytnuté rezervační údaje chybné.

6.8 Vzhledem k tomu, že poskytovatel dopravních služeb bude mít k rezervaci přidělené vozidlo s řidičem, který bude potřebovat čas na cestu na místo vyzvednutí, čekání na tomto místě a poté na cestu zpět z místa vyzvednutí, přijímáte a berete na vědomí, že v případě neuskutečnění cesty z následujících důvodů:

  • 6.8.1 při rezervaci nám bylo sděleno chybné místo vyzvednutí a/nebo informace o cestě;
  • 6.8.2 cestující se nedostavili na místo vyzvednutí v čas vyzvednutí nebo před uplynutím čekací doby ve smyslu ustanovení 6.3 nebo 6.4;
  • 6.8.3 cestující nestanovili nový čas vyzvednutí podle těchto Podmínek;

6.8.4 cestující požadují neopodstatněné úpravy času vyzvednutí nebo cesty; nebo

6.8.5 jakákoli jiná příčina na straně vás nebo cestujících.

Nebudete mít jakýkoli nárok na vrácení peněz ve vztahu k rezervaci, a my ani poskytovatel dopravních služeb neneseme žádnou odpovědnost vůči vám, ani jakémukoli cestujícímu, pokud jde o neuskutečněnou cestu nebo rezervaci.

7 Zvláštní požadavky

7.1 Pokud mají cestující jakékoli zvláštní požadavky ohledně rezervace nebo požadují-li dodatečné vybavení, musejí o této skutečnosti uvědomit tým zákaznické podpory v době rezervace nebo nejpozději 2 pracovní dny před časem vyzvednutí. Pamatuje prosím na to, že jakékoli zvláštní požadavky nebo dodatečné vybavení nelze zaručit.

7.2 O veškerých dodatečných nákladech vzniklých v důsledku jakýchkoli zvláštních požadavků nebo žádostí o dodatečné vybavení budete informováni prostřednictvím týmu podpory zákazníků a tyto náklady budou splatné ve prospěch poskytovatele dopravních služeb na konci cesty.

8 Úpravy

8.1 Pokud cestující potřebují provést změny

  • 8.1.1 Pokud jakýkoli cestující chce změnit místo vyzvednutí nebo odevzdání datum, čas nebo kategorii vozidla, musíte rezervaci zrušit a provést novou.
  • 8.1.2 Pokud jde o jakékoli změny údajů cestujících a/nebo přidávání poznámek pro řidiče do pole komentářů, takové úpravy jsou bezplatné až do dvou (2) pracovních dnů před časem vyzvednutí.

8.2 Pokud potřebujeme provést změny

Občas může být nutné provést změny v rezervaci (po přijetí). Ve všech takových případech vás vyrozumíme podle možností co nejdříve před časem vyzvednutí a budou-li navrhované změny nepřijatelné, můžete rezervaci zrušit bez storno poplatků. Na zrušení rezervace však nemáte nárok, pokud jediná změna souvisí s identitou poskytovatele dopravních služeb (na takovou změnu máme nárok kdykoli před časem vyzvednutí). V každém případě neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli přímé či nepřímé ztráty, které vám mohou vzniknout v důsledku takových změn či zrušení.

9 Reklamace

9.1 Pokud kterýkoli cestující není jakkoli spokojen s rezervací nebo s cestou nebo chcete-li podal reklamaci, musíte ji co nejdříve zaslat týmu zákaznické podpory společnosti Rideways.

9.2 Uvědomujeme si, že občas můžete mít dojem, že vaše reklamace nebyla vyřízena k plné spokojenosti. Pokud se vám tedy nelíbí způsob, jakým jsme vyřídili vaší reklamaci, můžete ji postoupit nezávislému poskytovateli alternativních řešení sporů (ADR); společnost Small Claims Mediation (UK) Limited (http://www.small-claims-mediation.co.uk/) má akreditaci občanské mediační rady a je uvedená v online seznamu mediačních poskytovatelů Ministerstva spravedlnosti. Vzhledem k tomu, že se snažíme řešit všechny naše spory interně, nemáme povinnost předkládat ADR případy řešené nezávislým ADR poskytovatelem.

9.3 K řešení vašeho sporu můžete využít online platformu Evropské komise, kterou naleznete na webových stránkách http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10 Omezení odpovědnosti

10.1 Pokud nedodržíme naše závazky podle Podmínek, můžete nést odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty, které vám vzniknou v předvídatelném důsledku naší chyby nebo nedbalosti, neodpovídáme však za jakoukoli ztrátu nebo škodu, kterou nebylo možné předvídat. Ztráta nebo škoda je předvídatelná pouze tehdy, jedná-li se o zřejmý následek našeho pochybení nebo pokud jsme ji mohli společně očekávat v době rezervace.

10.2 Ve smyslu ustanovení 10.4 neneseme my ani poskytovatel dopravních služeb žádnou odpovědnost vůči vám ani libovolnému cestujícímu za jakékoli nepřímé ztráty libovolného charakteru bez ohledu na to, zda vznikly v důsledku jakýchkoli jiných ztrát nebo škod způsobených vám nebo jakémukoli cestujícímu a bez ohledu na skutečnost, zda vznikly v rámci smluvního vztahu, v důsledku přestupku (včetně nedbalosti), porušení zákonných povinností apod. Dále platí, že my ani poskytovatel dopravních služeb neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty zisku, obchodní příležitosti, dobrého jména nebo plynoucí ztráty, škody nebo náklady.

10.3 Úhrnný limit naší odpovědnosti a odpovědnosti poskytovatele dopravních služeb ve smyslu ustanovení 10.4 vzhledem vám a ke všem cestujícím, která jakkoli vznikla porušením Podmínek nebo v souvislosti s rezervací nebo cestou, za žádných okolností nepřekračuje cenu rezervace.

10.4 Žádné ustanovení podmínek nevylučuje ani neomezuje odpovědnost za (i) úmrtí nebo zranění osob způsobené nedbalostí odpovědné strany nebo (ii) podvodné jednání či uvedení v omyl nebo (iii) jakýkoli jiný čin, který nelze omezit ani vyloučit platnými zákony.

10.5 Ve vztahu ke službám se neposkytují žádné reprezentace, záruky ani přísliby, pokud není výslovně uvedeno jinak v podmínkách. Jakékoli reprezentace, podmínky nebo záruky, která by mohla být předpokládány nebo zaneseny v těchto podmínkách zákonem, zvykovým právem nebo jiným způsobem, jsou vyloučeny v maximálním možném rozsahu přípustném podle zákona. Zejména nepřijímáme žádnou odpovědnost za zajištění, aby služby byly vhodné pro vaše účely (což zůstává výhradně ve vaší odpovědnosti).

11 Události mimo naší kontrolu

11.1 ‚Událost vyšší moci' znamená libovolnou událost, která je nepředvídatelná nebo jinak leží mimo přiměřenou kontrolu příslušné strany a představuje zejména, nikoli však pouze stávky, výluky nebo jiné průmyslové spory, selhání veřejné služby nebo dopravní sítě, vis major, válku, nepokoje, občanskou neposlušnost, úmyslné poškozování, vyhovění jakémukoli zákonu či vládnímu nařízení, rozkazu, předpisu nebo směrnici, nehodu, požár, povodeň, bouřku, nevyhnutelné technické problémy s dopravou, uzavření nebo zahlcení letišť, trajektů nebo jiných míst, zrušení nebo odklon naplánovaných letů či jiných cest, finanční problémy leteckých společností či jiných dopravců nebo jakýkoli krok či zanedbání libovolné strany (jiné, než zúčastněné).

11.2 My ani poskytovatel dopravních služeb neneseme jakoukoli odpovědnost za nebo v souvislosti s jakýmkoli neplněním nebo zpožděním plnění libovolného z našich příslušných závazků podle rezervace, cesty nebo těchto podmínek, pokud k takovému zpoždění, bránění nebo zamezení dojde vlivem vyšší moci.

11.3 V případě, že událost vyšší moci trvá déle než 2 (dva) pracovní dny od času vyzvednutí, můžeme rezervaci zrušit a odstoupit od ní zasláním výpovědi ve lhůtě nejdéle 24 hodin a vrácením veškerých prostředků, které jste nám uhradili v souvislosti s rezervací před vznikem události vyšší moci.

11.4 V případě poruchy nebo mechanických problémů vozidla je odpovědností poskytovatele dopravních služeb provést veškerá opatření k zajištění, aby cestu bylo možné co nejdříve realizovat za předpokladu, že takové opatření je bezpečné a proveditelné.

12 Stornování

12.1 Rezervaci můžete zdarma zrušit v souladu s ustanovením 12.2 do uplynutí příslušné doby před časem vyzvednutí, ve smyslu naší definice v postupu rezervace na webových stránkách (což bude čas mezi 2 (dvěma) a 24 (dvacet čtyři) hodinami před časem vyzvednutí v závislosti na identitě poskytovatele dopravních služeb).

12.2 Rezervac můžete zrušit (i) zavoláním týmu zákaznické podpory společnosti Rideways a ústním potvrzením zrušení v telefonickém hovoru nebo (ii) pomocí online stornování na webových stránkách (chcete-li provést stornování, klepněte na tlačítko ‚Moje rezervace‘ v pravém horním rohu webových stránek a zadejte vaší e-mailovou adresu a údaje o rezervaci uvedené v potvrzujícím e-mailu a/nebo textu).

12.3 Pokud rezervaci zrušíte po uplynutí platné doby uvedené v ustanovení 2.1, rezervace bude účtována v plné výši bez ohledu na to, zda byla cesta uskutečněna.

12.4 Vyhrazujeme si právo zrušit rezervaci na základě omezeného nebo okamžitého oznámení za všech okolností, které zahrnují zejména, nikoli však pouze krach poskytovatele dopravních služeb. V situacích, kdy provedeme zrušení z důvodů problémů na straně poskytovatele dopravních služeb a/nebo příslušného vozidla, které mělo být použito pro cestu, vyvineme přiměřené úsilí k obstarání náhradního nebo alternativního vozidla, což však nemusí být možné v obdobích vysoké poptávky. Pokud vás uvědomíme o zrušení rezervace nejdéle 48 hodin před časem vyzvednutí, budou vám vráceny veškeré finanční prostředky, které jste v souvislosti s rezervací již uhradili.

13 Zásady refundace

13.1 Pokud se řidič s vozidlem nedostaví na místo vyzvednutí v čas vyzvednutí nebo nebude-li cesta realizována způsobem dohodnutým při rezervaci (s výjimkou způsobení vyšší mocí a kromě případů, kdy neuskutečnění cesty způsobíte vy nebo kterýkoli cestující), můžete požádat o refundaci.

13.2 Aby na refundaci vznikl nárok, musíte vy a/nebo cestující (podle významu) splnit své povinnosti definované v podmínkách.

13.3 Chcete-li požádat o refundaci, zašlete zprávu na adresu support@rideways.com a uveďte vaší e-mailovou adresu, údaje o rezervaci uvedené v potvrzujícím e-mailu a/nebo textové zprávě a veškeré podrobnosti a okolnosti, které vyvolaly požadavek na refundaci, a to do 14 dnů od času vyzvednutí.

13.4 Veškeré žádosti o refundaci vyřizujeme bez zbytečných průtahů, vyhrazujeme si však právo na úplné prověření okolností a souvislostí s poskytovatelem dopravních služeb. Proto může vyřízení požadavku na refundaci trvat až pět pracovních dnů, zejména tehdy, probíhá-li v různých časových pásmech a v různých pracovních dobách.

13.5 Čas na vyřízení definovaný ve výše uvedeném ustanovení 13.4 závisí na přesnosti a správnosti požadavku na refundaci a včasnosti vašich odpovědí na dodatečné otázky.

13.6 Je-li váš požadavek na refundaci přijat, bude uskutečnění refundační transakce trvat až tři pracovní dny.

13.7 Společnost Rideways není povinna vyřizovat jakékoli požadavky na refundaci, které nebyly odeslány písemně na adresu support@rideways.com do 14 dnů od času vyzvednutí.

14 Podmínky používání webových stránek

14.1 Je komukoli zakázáno používat jakékoli zařízení nebo software na přímé nebo nepřímé spojení s těmito webovými stránkami nebo pokus o něj za účelem získávání obsahu a/nebo jakýchkoli jiných dat včetně cen. Dále je zakázáno zasahovat nebo se pokoušet o zásah do normálního provozu těchto webových stránek. Jakákoli činnost, která podle našeho zjištění nadměrně zatěžuje nebo namáhá naše systémy, bude ukončena. Nepřetržitě monitorujeme každého návštěvníka našich stránek. Aktivity jakýchkoli automatických systémů nebo osob provádějících nadměrný počet hledání s cílem přístupu k informacím a/nebo k cenám budou zastaveny a takovým systémům/osobám bude přístup na naše webové stránky zablokován. Užíváním webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s dodržováním těchto podmínek používání.

15 Ochrana dat

15.1 Vaše soukromí je pro nás důležité. Používáním těchto webových stránek přijímáte naše podmínky ochrany soukromí a souhlasíte s (i) použitím vašich osobních informací společností Rideways a jejími poskytovateli služeb k poskytování našich služeb vám a (ii) jejich použitím společností Rideways k zasílání propagačních e-mailů, sledování cenových nabídek a e-mailů se speciálními nabídkami na vaší adresu.

16 Soubory cookies

16.1 Můžeme používat soubory cookies a další technologie k usnadnění a sledování vašeho užívání služeb nabízených na webových stránkách a ve spojení s naší e-mailovou komunikací. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany soukromí na webových stránkách.

17 Zákony a právní působnost

Podmínky se v maximálním přípustném rozsahu řídí zákony Anglie a všechny strany podléhají nevýhradní jurisdikci soudů v Anglii.

Obecné informace a všeobecné obchodní podmínky jsou správné v době tisku.